Bun venit pe site-ul Comisiei de Clasificare a Carcaselor ! Cauta in

CURSURI CLASIFICATORI CARCASE DE BOVINE
 

Comisia de Clasificare a Carcaselor de porcine, bovine ?i ovine (CCC) este autorizat? de c?tre Consiliul Na?ional de Formare Profesional? a Adul?ilor (Autoriza?ia seria B nr. 0007267/12.12.2013) s? organizeze programe de specializare pentru ocupa?ia Clasificator carcase cod COR 213235 cu nr. de ordine în Registrul na?ional al furnizorilor de formare profesional? a adul?ilor 40/15248/12.12.2013.

Cursul este împ?r?it în trei module corespunz?toare clasific?rii carcaselor de porcine, bovine ?i ovine ?i în urma absolvirii unuia dintre module se atribuie Certificat de absolvire ?i Atestat de clasificator pentru carcasele din specia corespunz?toare modulului absolvit.

Durata cursului de clasificatori carcase de bovine este de 10 zile la care se adaug? o zi, evaluarea final?. Cursul se ?ine cu 5-13 participan?i, care vor fi instrui?i teoretic (16 ore) ?i practic (64 ore) de c?tre  formatorii CCC. În aceast? perioad? se vor preg?ti din punct de vedere teoretic dup? un manual distribuit de CCC.

Comisia pentru evaluarea final? va fi compus? din: 3 membri ?i este numit? prin Decizia Comisiei de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesional? a Adul?ilor a Municipiului Bucure?ti.                                      .                 

Evaluarea final? cuprinde o parte teoretic? ?i o parte practic?. Examinarea teoretic? const? într-un test gril? cu 20 de întreb?ri. Examinarea practic? const? într-un exerci?iu de clasificare de carcase de bovine (10-20 carcase) ?i în verificarea modului de utilizare a aplica?iei informatice a CCC pentru clasificarea carcaselor de bovine.                                 .
 

Taxa de participare este de 1500lei (f?r? TVA, nu se pl?te?te TVA) ?i se achit? în contul Comisiei de Clasificare a Carcaselor (datele sunt în formularul de înscriere).

Cazarea, transportul ?i masa sunt în sarcina fiec?rui cursant.

Pentru înscrierea la curs se expediaz? urm?toarele documente prin e-mail scanate sau prin fax la CCC:

· formular de înscriere completat

·  copie act identitate

· copie Certificat de na?tere

· copii acte studii (minimum diploma de bacalaureat sau adeverin?? absolvire liceu) 

· copie carte de munc? sau alte documente pentru a dovedi, conform OM 548/2004, experien?a de cel pu?in un an în domeniul produc?iei sau al proces?rii c?rnii

· adeverin?? de la medicul de familie cu men?iunea “Clinic s?n?tos. Apt pentru a urma cursul de clasificator carcase.”

· date pentru facturare

· copie a dovezii de plat? a taxei de participare la curs. 

Viitorii cursan?i trebuie s? de?in? cuno?tin?e de baz? operare calculator (lucrul cu dosare/foldere ?i fi?iere; Microsoft Excel; Internet Explorer sau alt browser).

 

Comisia de Clasificare a carcaselor de porcine, bovine ?i ovine colecteaz? ?i prelucreaz? date cu caracter personal în vederea eliber?rii atestatului de clasificator carcase.

 

Home page:: Membrii CCC:: Legislatie:: Clasificatori:: Agentii:: Inspectori:: Noutati:: Linkuri utile:: Contact:: Rss:: Feedburner All Rights Reserved
Programare web: Filip Net